خشک دانه فلفل قرمز شیرین

فلفل قرمز شیرین SEEDSProduct مشخصات: 1QUALITY1ST GRADE2STERILIZEDsteam سترون یا normal3QUALITYAflatoxin و اکراتوکسين، آفت کشها هستند همه مبتنی بر اتحادیه اروپا regulations4MOISTURE-10% 5MAIN PROCESSINGston

چت در حال حاضر